Skip links

Liệu các ngân hàng Việt Nam có nắm bắt cơ hội từ trái phiếu xanh hay không? (Phần 2)

Dựa trên đà phát triển của thị trường và các chỉ tiêu về năng lượng tái tạo được đặt ra trong bản dự thảo mới nhất của Kế hoạch Phát triển Điện lực Việt Nam, nhu cầu tài trợ cho các dự án này sẽ tiếp tục tăng theo cấp số nhân. Ngoài ra, tại Hội nghị Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP26), chính phủ Việt Nam đã cam kết đạt mức khí  thải CO2 bằng 0 vào năm 2050 và các chỉ tiêu về phát triển năng lượng tái tạo của nước này ngày càng tăng. Các tài sản năng lượng mặt trời và gió sẽ được vận hành để đáp ứng các chỉ tiêu này – và những dự án này sẽ cần được cấp vốn, tạo thêm cơ hội cho thị trường tài chính xanh phát triển.

2. Lợi ích của các sản phẩm tài chính ESG đối với các ngân hàng và nhà đầu tư

Các ngân hàng và nhà đầu tư cần tự tin rằng họ sẽ không thua lỗ khi tạo ra và đầu tư vào các sản phẩm này. Đầu tiên, các ngân hàng sẽ không mất danh thu phí vì họ chọn phát hành trái phiếu xanh—trên thực tế, trái phiếu xanh được hưởng một khoản phí bảo hiểm nhỏ (“greenium”) so với trái phiếu tương đương thông thường do tính chất “xanh” của chúng. Nghiên cứu cũng cho thấy trái phiếu xanh có hiệu suất cao hơn so với các đối tượng khác (đối với cả trái phiếu đô thị và doanh nghiệp). Tuy nhiên, xu hướng tăng giá này cần được đề phòng bằng cách lưu ý đến sự biến động của thị trường và tâm lý nhà đầu tư ảnh hưởng đến greenium. Chẳng hạn, các nhà quản lý quỹ đã cảnh báo rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của các sản phẩm liên quan đến ESG. Số lượng và chi phí của các nguồn lực được triển khai cũng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của chính các ngân hàng. Tuy nhiên, vẫn còn một lợi ích phi tài chính về danh tiếng: các ngân hàng cung cấp trái phiếu xanh vì khách hàng muốn sử dụng số tiền thu được cho các dự án xanh.

Chúng tôi ước tính các ngân hàng Việt Nam có thể đạt tổng doanh thu 1,7 tỷ USD từ tài chính ESG vào năm 2025, với khoảng 90% đến từ tài chính chuyển đổi và trái phiếu xanh. Khoản tiền này bao gồm doanh thu từ tài trợ các dự án xanh (như tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo) và các khoản vay liên quan đến môi trường, với số dư chủ yếu tập trung ở các thị trường vốn ESG, M&A và tài trợ thương mại.

Nguồn: Mc. Kinsey

Leave a comment