Skip links

5 thước đo phổ biến để đánh giá các dự án trong danh mục R&D (Phần 2)

Thời gian hoàn vốn

Thời gian hoàn vốn không chiết khấu cho biết lượng thời gian cần thiết để thu hồi chi phí đầu tư. Nó được tính bằng cách tìm ra một thời điểm mà tại đó lợi ích ròng của khoản đầu tư trở nên tích cực và nó thường được thể hiện trong vài tháng hoặc nhiều năm. Một dự án được chọn nếu thời gian hoàn vốn nằm trong một khoảng thời gian xác định trước.

• Ưu điểm: Thời gian hoàn vốn không chiết khấu là một dấu hiệu nhanh chóng và đơn giản về khoảng thời gian mà khoản đầu tư sẽ được cam kết cho một dự án và thường được sử dụng cho các quyết định đầu tư nhỏ hoặc như một phân tích sơ bộ trước khi áp dụng sự giám sát chặt chẽ hơn cho một dự án.

• Nhược điểm: Thước đo thời gian hoàn vốn không được chiết khấu kém hơn so với phân tích NPV vì nó bỏ qua giá trị thời gian của tiền, chi phí vốn và dòng tiền của khoản đầu tư sau thời gian hoàn vốn. Khoảng thời gian xác định trước mà thời gian hoàn vốn được so sánh thường là tùy ý và do đó, không phải là yếu tố quyết định đáng tin cậy đến khả năng tồn tại của khoản đầu tư. Thời gian hoàn vốn không được tính toán cũng không cho thấy mức độ lớn hoặc tác động tài chính ròng của khoản đầu tư.

Nguồn: tallysolutions.com

Thời gian hoàn vốn chiết khấu cũng tính toán khoảng thời gian cần thiết để thu hồi các chi phí đầu tư, nhưng nó tính đến giá trị thời gian của tiền bằng cách chiết khấu đầu tiên các dòng tiền trong tương lai.

• Ưu điểm: Thời gian hoàn vốn chiết khấu xem xét giá trị thời gian của tiền và đánh giá rủi ro dự án bằng cách ước tính liệu các khoản đầu tư có thể thu hồi được hay không.

• Nhược điểm: Giống như thời gian hoàn vốn không chiết khấu, số liệu này không cung cấp cho những người ra quyết định cái nhìn toàn cảnh về giá trị tiềm năng của khoản đầu tư đối với doanh nghiệp. Nó cũng phải chịu sự không chắc chắn xung quanh các giả định về tỷ lệ chiết khấu.

VAR (Giá trị rủi ro)

VAR đo lường mức thiệt hại tối đa dự kiến đối với một khoản đầu tư trong một thời gian nhất định và đưa ra một mức độ tin cậy cụ thể. Ba phương pháp tính toán phổ biến tồn tại: phương pháp lịch sử, phương pháp tham số (phương sai/hiệp phương sai) và phương pháp Monte Carlo. Nó thường được biểu thị dưới dạng phần trăm hoặc tính theo đô la.

• Ưu điểm: VAR có thể nhanh chóng chỉ ra kịch bản “bất lợi” có thể xảy ra của khoản đầu tư.

• Nhược điểm: VAR không chỉ ra mức độ tổn thất tiềm ẩn của một khoản đầu tư khi vượt quá mức độ tin cậy được chỉ định; điều này có thể tạo ra một cảm giác an toàn không chính xác. Việc tính toán thường yêu cầu hiệu suất lịch sử có thể quan sát được và/hoặc hiểu biết về việc phân phối các kết quả có thể xảy ra của khoản đầu tư.

Nguồn: Gartner R&D Leadership Council.

Leave a comment