Skip links

Thử thách về ý tưởng

Quá trình đổi mới bắt đầu bằng việc xác định và đánh giá các cơ hội đổi mới. Ý tưởng hay và chất lượng là một thách thức đối với nhiều doanh nghiệp. Chúng tôi nhận ra những thách thức về ý tưởng sau:

  • Phát hiện và tạo cơ hội đổi mới
  • Cân bằng giữa quan điểm dài hạn và ngắn hạn
  • Lựa chọn những ý tưởng đổi mới hứa hẹn nhất

Cơ sở cho việc lên ý tưởng là chiến lược tăng trưởng của tổ chức. Chúng ta muốn “chơi” ở đâu? Chúng ta sẽ “giành chiến thắng” như thế nào? Quá trình lên ý tưởng nên lên đến đỉnh điểm là một danh mục đầu tư đổi mới cân bằng cho doanh nghiệp. Danh mục đầu tư này bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn và đóng vai trò là đầu vào cho Hội đồng Tăng trưởng. Ý tưởng sử dụng các nguyên tắc tư duy thiết kế chủ yếu và lấy khách hàng làm điểm thuận lợi trung tâm.

XÁC ĐỊNH CƠ HỘI ĐỔI MỚI CỦA BẠN, BẮT ĐẦU TỪ KHÁCH HÀNG

Khi bạn đã có danh sách ý tưởng (được liệt kê ngắn gọn và theo thứ tự ưu tiên), đã đến lúc xác định và ghi lại cơ hội đổi mới của bạn: Nó là gì, cho ai, nó tạo ra giá trị như thế nào và mô hình kinh doanh nào được yêu cầu để bán và phân phối?

Nguồn: Freepik.com

4 bước để xác định cơ hội đổi mới của bạn:

1. Xác định và hiểu khách hàng của bạn. Mẹo: sử dụng Customer Persona Canvas, phát triển một hình mẫu cho từng loại khách hàng riêng biệt.
2. Lập bản đồ hành trình của khách hàng và toàn bộ quá trình trải nghiệm cho từng người.
3. Thiết kế các đề xuất giá trị dựa trên cái nhìn sâu sắc về khách hàng. Mẹo: hãy sử dụng Bảng tùy biến đề xuất giá trị.
4. Phát triển mô hình kinh doanh để cung cấp đề xuất giá trị đó. Mẹo: sử dụng Canvas mô hình kinh doanh.

Nguồn: CorporateInnovationPlaybook bởi RevelX (2020)

Leave a comment