Skip links

Làm thế nào để tài trợ cho sự đổi mới: Tài trợ sáng kiến có giới hạn

Nguồn quỹ đổi mới có nghĩa là một hoặc nhiều quỹ vốn giai đoạn đầu được chứng nhận bởi hội đồng quản trị. Nó đã được chia thành 2 loại: tài trợ truyền thống và tài trợ có giới hạn.

1. Tài trợ truyền thống:

  • Các nhóm và dự án được tài trợ thông qua quy trình lập ngân sách không thường xuyên (thường là hàng năm).
  • Thông thường, một nhóm ra quyết định trung tâm thực hiện phân bổ trong một khoảng thời gian nhất định.

 

Đây là loại hình tài trợ này mà hầu hết các công ty lớn đã quen sử dụng.

Nguồn: Premierland.com.vn

2. Tài trợ có giới hạn:

  • Hoạt động giống như quy trình gọi vốn của một công ty khởi nghiệp: phân bổ vốn qua một loạt các vòng.
  • Tài trợ dựa trên các mục tiêu và cột mốc.
  • Trong giai đoạn đầu, tài trợ dựa trên học tập và trong giai đoạn sau, tài trợ dựa trên tăng trưởng.

Tài trợ có giới hạn hỗ trợ nhu cầu của tổ chức để cân bằng chiến lược và cho phép những gì sẽ mang lại kết quả ngay lập tức và tạo ra giá trị trong tương lai, bằng cách tài trợ một cách thực tế cho các cải tiến và khám phá.

Leave a comment