Skip links

Làm thế nào để quản lý sự đổi mới sáng tạo: Bổ nhiệm một hội đồng tăng trưởng

Nguồn: accenture.com

“Đổi mới sáng tạo đã khó nhưng việc quản lý các hoạt động đổi mới còn khó hơn.”

Đổi mới sáng tạo bằng cách áp dụng các nguyên tắc khởi nghiệp, hãy đưa ra quyết định như là đang đầu tư mạo hiểm. Hãy bắt đầu với Bảng tăng trưởng. Các đặc điểm chính của Bảng tăng trưởng bao gồm:

  • Đội ngũ đa chức năng tập trung vào việc mang lại giá trị kinh doanh.
  • Phản ánh chủ doanh nghiệp thích hợp và quản lý (hàng đầu).
  • Có nhiệm vụ quản lý ngân sách và nguồn lực.
  • Sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định ‘then chốt hay kiên trì’. 
  • Cho phép và khuyến khích cộng tác từ trên xuống và từ dưới lên.
  • Không phải là một nhóm quản lý rời rạc tập trung vào cập nhật trạng thái.
  • Không hoạt động như những người ra quyết định từ trên xuống, chỉ huy và kiểm soát theo truyền thống.
  • Hoạt động như một Nhà đầu tư mạo hiểm trong nội bộ.

Leave a comment