Skip links

Con đường dành cho các Trung tâm Đổi mới  sáng tạo

Các doanh nghiệp cần thực hiện một cách tiếp cận có cấu trúc để vận hành các trung tâm đổi mới của họ.

Thành lập bộ phận quản lý gồm các bên liên quan cấp cao để tạo ra văn hóa đổi mới bền vững

Trung tâm đổi mới sẽ chỉ thành công nếu những đổi mới của nó, và một nền văn hóa thử nghiệm, được hỗ trợ bởi sự lãnh đạo.Theo Giám đốc trung tâm đổi mới của một ngân hàng toàn cầu: “Để tạo ra một nền văn hóa đổi mới bền vững và thấm nhuần trong toàn bộ cấu trúc doanh nghiệp, bạn cần một bộ phận quản lý gồm các bên liên quan cấp cao. Điều này là cần thiết để xây dựng một kết nối mạnh mẽ và bền vững với các doanh nghiệp và tổ chức công nghệ. Điều này có nghĩa là tất cả họ đều là một phần của hành trình và trung tâm đổi mới không giống như một ‘cơ quan’ nội bộ quảng cáo cho các hoạt động đổi mới.

Nguồn: Unplash.com

Có nhiều mô hình quản trị có thể được triển khai. Chúng là các tùy chọn tập trung, phi tập trung và tự trị

Trong một mô hình phi tập trung, các trung tâm đổi mới gần gũi hơn với doanh nghiệp và do đó, đồng bộ với các yêu cầu của địa phương.
Mặt khác, các mô hình tập trung hoạt động với một mạng lưới các trung tâm đổi mới trải rộng trên các địa điểm cũng được liên kết với một phòng thí nghiệm trung tâm tập trung vào công nghệ.
Mô hình tự trị cho phép làm việc với các giám đốc điều hành cụ thể (CIO / CMO / CEO) trong các nhiệm vụ được nhắm mục tiêu, làm việc phần lớn độc lập.
“Để tạo ra một nền văn hóa đổi mới bền vững và thấm nhuần trong toàn bộ cấu trúc doanh nghiệp, bạn cần một cơ quan quản trị với các bên liên quan cấp cao.” – Giám đốc trung tâm đổi mới sáng tạo tại một ngân hàng toàn cầu.

Xây dựng các nhóm đa chức năng mang lại sự đa dạng về quan điểm và góc nhìn

Xây dựng một nhóm với những người từ các chức năng khác nhau trong toàn tổ chức sẽ tạo ra sự kết hợp phong phú của các quan điểm đa dạng. Nó cũng sẽ cho phép trung tâm đổi mới duy trì liên kết mạnh mẽ với phần còn lại của tổ chức.

Phân bổ ngân sách một cách độc lập, nhưng giữ cho báo cáo phù hợp với doanh nghiệp

Ngân sách nên được tập trung và giữ độc lập với các đơn vị kinh doanh trong công ty. Điều này đảm bảo rằng các trung tâm đổi mới sáng tạo có sự độc lập để tạo ra các nguyên mẫu cho các đơn vị kinh doanh hơn là các đơn vị kinh doanh lựa chọn ý tưởng nào đưa nó vào giai đoạn nguyên mẫu.

Nguồn: Unplash.com

Thiết lập các chỉ số phù hợp để đo lường và theo dõi hiệu suất

Với môi trường linh hoạt và luôn thay đổi, việc thiết lập các chỉ số phù hợp là rất quan trọng để thành công. Một số ví dụ bao gồm số lượng sản phẩm/ dịch vụ mới được phát triển, giảm chi phí, tăng hiệu quả hoạt động, v.v. Nhưng nó không chỉ là đầu ra quan trọng, Đo lường chất lượng đầu vào và hiệu quả của các quy trình có tầm quan trọng như nhau. Như trưởng nhóm đổi mới tại một chuyên ngành sản xuất giải thích: “Chúng tôi đo lường kết quả đầu ra mà chúng tôi đang cung cấp cho công ty của mình, vì đó là điều họ quan tâm. Nhưng trong nội bộ, chúng tôi cũng tính đến những gì chúng tôi đang coi là đầu vào và cả những gì chúng tôi đang làm dưới dạng quy trình.”

Hơn nữa, các chỉ số cuối cùng phải phù hợp với các mục tiêu kinh doanh. Một giám đốc điều hành đổi mới cấp cao tại một công ty dịch vụ tài chính lái xe về điểm quan trọng này, nói: “Các chỉ số đánh giá có thể rất khác so với các chỉ số kinh doanh, nhưng cuối cùng chúng cần phải gắn liền với các mục tiêu kinh doanh bao quát.”

Nguồn: The Innovation Game: Why and How Businesses are Investing in Innovation Center bởi Capgemini Consulting (2015).

Leave a comment