Skip links

Làm thế nào để lên kế hoạch cho một chương trình Tăng tốc trong doanh nghiệp?

Xây dựng một chương trình Tăng tốc trong doanh nghiệp đòi hỏi phải có định hướng chiến lược chính xác và các mục tiêu phải được xác định rõ ràng để các đạt được hiệu quả kinh tế và từ đó có thể phát triển bền vững trong cơ cấu tổ chức.

Nguồn: Freepik.com

Điều này đòi hỏi sự cam kết mạnh mẽ từ tổ chức và ban lãnh đạo, chúng ta có thể hiểu rõ hơn bằng cách trả lời một vài câu hỏi cơ bản sau đây:

  • Ban lãnh đạo công ty có nắm được những cuộc trò chuyện về sự thay đổi lớn của công ty hay không?
  • Ban lãnh đạo có cam kết trong việc xây dựng doanh nghiệp theo cấp số nhân không?
  • Có sự hiểu biết nào về lợi thế và cam kết khi mở rộng quy mô kinh doanh để trở thành một phần cốt lõi của quá trình không?
  • Có chương trình nào được thiết kế để ban lãnh đạo có thể liên tục tham gia trong hành trình chuyển đổi số hay không?

Khi một cam kết trong nội bộ tổ chức được hình thành, các nguồn lực cần phải được phân bổ một cách hợp lý để xây dựng nên một chương trình tăng tốc. Những nguồn lực đó thường bao gồm:

  • Ban quản lý: Làm thế nào để bảo đảm thời gian và nhận sự hỗ trợ liên tục từ ban quản lý và các nhà lãnh đạo?
  • Nhân sự: Cần bao nhiêu nhân lực để thiết lập và vận hành một chương trình tăng tốc?
  • Nguồn lực tài chính: Một chương trình tăng tốc yêu cầu những nguồn tài chính nào? Chương trình tăng tốc cần phát triển ở những doanh nghiệp có quy mô như thế nào để học có thể thay đổi phương châm phát triển?


Nguồn: Design principles for building a successful Corporate Accelerator bởi Deloitte Digital (2015).

Leave a comment