Đổi Mới sáng tạo trong
doanh nghiệp

IBP tư vấn, thiết kế và triển khai các chương trình đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp và tập đoàn lớn Việt Nam

Đổi mới sáng tạo mở

IBP hỗ trợ tư vấn, thiết kế và triển khai chương trình đổi mới sáng tạo mở (open innovation) cho các doanh nghiệp/ tập đoàn tại Việt Nam

Hero Image
Hero Image

Trung tâm
đổi mới sáng tạo

IBP hỗ trợ tư vấn, thiết kế và triển khai trung tâm đổi mới sáng tạo (innovation center) cho các doanh nghiệp/ tập đoàn tại Việt Nam

Kết nối với cộng đồng khởi nghiệp

Tư vấn và triển khai các chương trình kết nối với startups, bao gồm kết nối đầu tư, tìm kiếm giải pháp công nghệ, tìm kiếm nguồn nhân lực công nghệ

Hero Image